Sprawy Bieżące

INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JASTKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2019.

autor Kinga Popielarczyk · 22 paź 2018 o 09:59

-

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.