Sprawy Bieżące

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY JASTKÓW NA LATA 2021- 2030

autor Michał Słodkowski · 04 lis 2022 o 15:11

Szanowni państwo,

Drodzy Mieszkańcy, Partnerzy, Sąsiedzi !!!

W związku z ogłoszeniem konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Jastków na lata 2021- 2030 zapraszamy Państwa do wyrażenia własnego zdania, w dialogu dotyczącym projektu Strategii Rozwoju dla Naszej gminy.

Strategia rozwoju lokalnego, mimo zmian w regulacjach prawnych, nadal stanowi podstawowy i dla wielu najważniejszy dokument samorządu lokalnego. Dokument kierujący wytyczne dla dokumentów wdrożeniowych i planowania przestrzennego.

Przekazując Państwu projekt dokumentu, opracowanego w oparciu o przeprowadzoną diagnozę chcemy poznać opinie/ zebrać uwagi / wnioski / propozycje zmian, usprawniające proces osiągnięcia szerokiego rozwoju na przestrzeni lat objętych opracowaniem dokumentu.

Aktywne włączanie i czynny udział przyszłych uczestników i odbiorców wdrażania Strategii, w pracach nad jej przygotowaniem, pozwoli zweryfikować wyznaczone w procesie diagnostycznym wyzwania i problemy oraz trafnie określić działania na najbliższe lata, dając podłoże do identyfikacji i odpowiedniego zdefiniowania wizji rozwoju gminy.

Zarządzenie o konsultacjach strategii, projekt samego dokumentu oraz formularze konsultacyjne dostępne są na stronie

https://ugjastkow.bip.e-zeto.eu/index.php?type=4&name=bt418&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu77&value%5B1%5D=1

Zapraszamy do lektury, na spotkania konsultacyjne (28 listopada 2022 r. w godz. 16-18:00; 29 listopada 2022 r. w godz. 9-11:00) oraz do indywidualnego zgłaszania uwag!!!

Ponadto w ślad za zrządzeniem Wydanym przez Panią Wójt Gminy Jastków informujemy, że:

Konsultacje społeczne projektu Strategii odbędą się w terminie od 4 listopada do dnia 16 grudnia 2022 roku.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać:

a. pisemnie - za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy wraz z projektem strategii oraz dostępnego w formie papierowej w biurze podawczym Urzędu Gminy Jastków, ul. Chmielowa3, Panieńszczyzna, 21-002 Jastków do dnia 16 grudnia 2022 roku w następujący sposób:

- pocztą na ww. adres gminy (decyduje data wpływu do Urzędu),

b. elektronicznie:

- poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Jastków EPUAP: URZĄD GMINY JASTKÓW iar890I8xi (decyduje data wpływu do Urzędu),

- za pomocą poczty elektronicznej, na adres: poczta@jastkow.pl (prosimy w tytule wiadomości wpisać: „konsultacje społeczne strategii”,

c. w formie wyrażania opinii w czasie bezpośrednich spotkań konsultacyjnych, które odbędzie się:

- w dniu 28 listopada r. od godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Jastków,

 - w dniu 29 listopada 2022 od godz. 9:00-11:00 w Urzędzie Gminy w Jastków – z przedstawicielami sołtysów,

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Jastków na lata 2021-2030 będzie w okresie konsultacji dostępny na stronie internetowej gminy: w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jastków oraz portalu https://www.jastkow.pl/

Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych uwag.

Dane osobowe uczestników konsultacji społecznych będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobistych. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi stanowi integralną część formularza zgłaszania uwag.

Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg i wyniki, zawierająca w szczególności informacje o zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich.

 

 

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.