Sprawy Bieżące

PROJEKT RODZINA 500 PLUS

autor Marcin Abramek · 11 mar 2016 o 14:34

Dla kogo świadczenie?

500 zł miesięcznie na dziecko mogą otrzymać rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka, do ukończenia przez nie 18 roku życia. Świadczenie to będzie wypłacane przez urzędy miast i gmin, a także – jak w przypadku gminy Jastków - ośrodki pomocy społecznej.

Od 1 kwietnia mieszkańcy naszej gminy, będą mogli składać wnioski w siedzibie GOPS w Jastkowie (ul. Legionistów 1), a także w szkołach na terenie gminy (daty w tabeli)

Prawo do świadczenie – ważne daty

Wnioski należy składać zgodnie z miejscem zamieszkania, a nie zameldowania. Pierwszy okres, na który będzie ustalane prawo do świadczenia trwa od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. W kolejnych latach prawo to będzie ustalane na okres od 1 października do 30 września następnego roku. Przy ubieganiu się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko wystarczy złożyć wniosek, bez zaświadczeń o dochodach. Jeśli wniosek dotyczy pierwszego dziecka, należy dołączyć zaświadczenia o dochodach, bo od nich zależy przyznanie świadczenia (800,00 zł na osobę w rodzinie lub 1200,00 zł na osobę w rodzinie, w przypadku rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem). Prawo do pomocy w ramach programu rządowego „Rodzina 500+” ustala się na podstawie danych za rok 2014 i dołączone do wniosku zaświadczenia powinny dotyczyć dochodów z tego roku.  Wnioski będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wpłynie on w terminie 01.04 - 01.07.2016 r. rodzice otrzymają 500 zł na dziecko od 1 kwietnia 2016 r.; jeśli po 1 lipca 2016 r. – od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Ustalenie prawa i wypłata świadczeń dla wniosków złożonych w terminie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia, z wyrównaniem od 1 kwietnia.

Zaświadczenia o dochodach

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, do wniosku należy dołączyć:

  1. Oświadczenie o wysokości innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
  2. Oświadczenie o dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym, od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o wysokości dochodu, wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wysokości podatku dochodowego oraz dochodu po odliczeniu składek i podatku.
  3. Dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodów i ich wysokość.  

Co dołączyć do wniosku?

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, niezależnie od tego, czy na pierwsze, drugie czy następne dziecko, dołącza się zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody pozwalające ustalić prawo do świadczenia. Mogą to być: zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka; prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie lub separacji; orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania świadczenia.

Część informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia urząd będzie musiał pozyskać samodzielnie. Dotyczy to informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz o orzeczeniach niepełnosprawności.

Jak i gdzie złożyć wniosek ?

Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną, za pomocą systemów teleinformacyjnych, tj.: portalu informacyjno-usługowego emp@tia (emapatia.mpips.gov.pl); platformy usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (pue.zus.pl); banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną, spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Dodatkowo, w okresie od 04.04 do 30.04.2016 r., w godzinach od 13.00 do 17.00, będą uruchomione punkty przyjmowania wniosków o świadczenia wychowawcze według poniższego harmonogramu:

 

Szkoła Podstawowa w Ożarowie

Szkoła Podstawowa w Tomaszowicach

Szkoła Podstawowa w Płouszowicach

Szkoła Podstawowa w Snopkowie

04.04.2016

05.04.2016

04.04.2016

05.04.2016

06.04.2016

07.04.2016

06.04.2016

07.04.2016

11.04.2016

12.04.2016

11.04.2016

12.04.2016

13.04.2016

14.04.2016

13.04.2016

14.04.2016

18.04.2016

19.04.2016

18.04.2016

19.04.2016

20.04.2016

21.04.2016

20.04.2016r.

21.04.2016

25.04.2016

26.04.2016

25.04.2016

26.04.2016

27.04.2016

28.04.2016

27.04.2016

28.04.2016

 

Ponadto wnioski będą  przyjmowane w siedzibie GOPS, w dniach 01.04 - 30.04.2016 r., w godzinach 7.30 do 17.00

GOPS 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.