Sprawy Bieżące

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JASTKÓW DNIU 30.08.2022

autor Michał Słodkowski · 30 sie 2022 o 09:04

Jastków, 30 sierpnia 2022 r.

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Jastków

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXII/241/2021 Rady Gminy Jastków z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6 września 2022 roku do 27 września 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków, pok. nr 13, w godzinach pracy urzędu oraz o publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Jastków (https:/www.jastkow.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (https:/ugjastkow.bip.e-zeto.eu).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 września 2022 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w sali konferencyjnej.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Studium oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Jastków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2022 r., pocztą na adres Urzędu Gminy Jastków: Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: poczta@jastkow.pl lub adres skrzynki  ePUAP Urzędu Gminy Jastków.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Jastków. Uwagi złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 11a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Jastków danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Link do załączników graficznych w sprawie zmiany Studium.

 

Wójt Gminy Jastków

 

 

 

 

 

Załączniki:

  1. OGLOSZENIE_WYLOZENIE_STUDIUM-1.pdf 30 sie 2022 — 200 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.