Gmina >> Współpraca

INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JASTKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24.04.2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA LATA 2023-2025”

autor Michał Słodkowski · 08 lis 2022 o 12:50

-

Załączniki:
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.