Fundusze Zewnętrzne

„PRZEDSZKOLE MARZEŃ-NOWOCZESNA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA W GMINIE JASTKÓW”- PROJEKT NR FELU.07.01-IZ.00-0021/23

autor Ewa Siwińska · 08 lip 2024 o 10:48

Znak: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.

Gmina Jastków realizuje projekt pn.:  „Przedszkole marzeń-nowoczesna edukacja przedszkolna w  gminie Jastków”- projekt nr FELU.07.01-IZ.00-0021/23, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych, Działania 7.1 Infrastruktura przedszkolna.

Umowa nr: FELU.07.01-IZ.00-0021/23-00 z dnia 29.05.2024r.

Nabór: FELU.07.01-IZ.00-001/23

Numer wniosku: FELU.07.01-IZ.00-0021/23

Tytuł projektu: Przedszkole marzeń-nowoczesna edukacja przedszkolna w gminie Jastków

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2023-09-01

Data zakończenia realizacji rzeczowej projektu: 2024-09-30

Data zakończenia realizacji finansowej projektu: 2024-09-30

Całkowita wartość projektu – 600 600,00 (sześćset tysięcy sześćset złotych 00/100)

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu - 600 600,00 (sześćset tysięcy sześćset złotych 00/100)

W formie finansowania UE (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w kwocie nieprzekraczającej  510 510,00 (pięćset dziesięć tysięcy pięćset dziesięć złotych 00/100)

Wkład własny beneficjenta – 90 090,00 (dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

Przedmiot projektu stanowi wyposażenie 6-oddziałowego przedszkola (publicznego) w m. Snopków, Gmina Jastków. W ramach wyposażenia zakupione zostaną zestawy pomocy dydaktycznych i zabawek, wyposażenie sali sensorycznej, zestawy mebli do poszczególnych oddziałów oraz pomieszczeń personelu, wyposażenia stołówki, sprzętu IT, pozostałego wyposażenia. Objęte projektem wyposażenie będzie realizowane w trybie dostawy, w ramach realizacji działań nie będą prowadzone prace budowalne. Wskazane zadania są zgodne z mapą potrzeb w zakresie infrastruktury edukacyjnej i  społecznej w Województwie Lubelskiem (Gmina Jastków jest położona w powiecie lubelskim, w  którym odnotowano przyrost liczby mieszkańców, a tym samym wzrost zapotrzebowania na miejsca na poziomie edukacji przedszkolnej) oraz z 1. typem wparcia SZOP FELU:

1. Inwestycje w infrastrukturę edukacji przedszkolnej, w tym w szczególności na obszarach deficytowych, m.in.: budowa, rozbudowa, przebudowa, adaptacja i modernizacja obiektów na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjnej, w tym m.in. place zabaw wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia gwarantującego wysoką jakość kształcenia. Projekt zakłada przygotowanie (wyposażenie) przedszkola dla 150 wychowanków w wieku 3-6 lat.

Celem inwestycji jest poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze gminy Jastków. Cel ten wpisuje się wprost w realizację celu szczegółowego 4(ii) programu FEL 2021-2027 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspierania odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz on-line.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.