Informacje

autor Marcin Abramek · 28 sty 2022 o 09:13 · Sprawy Bieżące > Informacje
Informujemy, że transmisja obecnie trwającego posiedzenia XXXVIII Sesji Rady Gminy Jastków dostępna jest pod linkiem:
autor Marcin Abramek · 27 sty 2022 o 11:45 · Sprawy Bieżące > Informacje
Szanowni Mieszkańcy Gminy, opracowana na potrzeby naszej gminy Strategia sprecyzuje i zweryfikuje najważniejsze problemy społeczne, a także określi sposoby ich rozwiązywania. Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji potrzebna jest współpraca całej społeczności gminy. Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania. Uwaga! Ankieta jest anonimowa!
autor Marcin Abramek · 26 sty 2022 o 12:44 · Sprawy Bieżące > Informacje
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) informujemy o powstaniu nowych obowiązków nałożonych na fundacje oraz stowarzyszenia. Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz fundacje są zobowiązane dokonywać zgłoszeń w zakresie beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) a następnie dane te aktualizować. Obowiązek został wprowadzony od dnia 31 października 2021 r.
autor Marcin Abramek · 24 sty 2022 o 15:42 · Sprawy Bieżące > Informacje
Ogłoszenie Nr FB.2110.3.2022.CHA.1 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jastków z dnia 24 stycznia 2022 r. - podinspektor/inspektor ds. realizacji projektów zewnętrznych
autor Marcin Abramek · 24 sty 2022 o 14:44 · Sprawy Bieżące > Informacje
w sprawie zmiany organizacji obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Jastków
autor Marcin Abramek · 24 sty 2022 o 14:32 · Sprawy Bieżące > Informacje
na podstawie Zarządzenia Nr 9/22 Wójta Gminy Jastków z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany organizacji obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Jastków, wprowadza się czasowe ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów. Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem Wójta Gminy Jastków z dnia 24 stycznia 2022 roku.
autor Marcin Abramek · 21 sty 2022 o 12:01 · Sprawy Bieżące > Informacje
Ogłoszenie o XXXVIII Sesji Rady Gminy Jastków
autor Marcin Abramek · 21 sty 2022 o 11:57 · Sprawy Bieżące > Informacje
Informujemy, że z dniem 24 stycznia 2022 r. następuje zawieszenie udzielania stacjonarnych porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na terenie Powiatu Lubelskiego.
autor Marcin Abramek · 20 sty 2022 o 13:27 · Sprawy Bieżące > Informacje
Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.). Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
autor Marcin Abramek · 20 sty 2022 o 13:17 · Sprawy Bieżące > Informacje
Rekrutacja kandydatów do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.). Każda szkoła podstawowa prowadzona przez Gminę Jastków, w której realizowany jest obowiązek szkolny, ma przypisany do siebie określony zasięg terytorialny, czyli tzw. obwód. Zawiera on nazwę miejscowości lub ich części należące do jej obwodu. Obwody zostały określone Uchwałą Nr VI/46/2019 Rady Gminy Jastków z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.
autor Marcin Abramek · 20 sty 2022 o 12:08 · Sprawy Bieżące > Informacje
Zachęcamy do włączenia się w kampanię informacyjną, którą od kilku lat prowadzi Plastics Europe Polska, pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastików”.
autor Marcin Abramek · 20 sty 2022 o 12:02 · Sprawy Bieżące > Informacje
Zaproszenie na szkolenie chemizacyjne uzupełniające w Urzędzie Gminy Jastków
autor Marcin Abramek · 20 sty 2022 o 08:03 · Sprawy Bieżące > Informacje
Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 stycznia 2022 roku upływa termin składania wniosków o przyznanie dorocznych nagród Wójta Gminy Jastków za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
autor Marcin Abramek · 18 sty 2022 o 14:50 · Sprawy Bieżące > Informacje
Ogłoszenie z dnia 18 stycznia 2022 r. o naborze na zastępstwo na czas nieobecności pracownika - podinspektor ds. gospodarki komunalnej
autor Marcin Abramek · 12 sty 2022 o 13:04 · Sprawy Bieżące > Informacje
Ogłoszenie Wójta Gminy Jastków o naborze na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2022 na terenie Gminy Jastków w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.