Sprawy Bieżące

OGŁOSZENIE

autor Marcin Abramek · 15 mar 2023 o 15:05

https://www.rzekun.pl/images/art/ops/2022/wytchnieniowa.png

Wójt Gminy Jastków
informuje o naborze uczestników do programu realizowanego
przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego

Dofinansowanie –  187 068,00 zł

Całkowita wartość – 187 068,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastkowie rozpoczyna nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023.

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

niekorzystających z innych form usług w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej w tym: usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają:

 1. członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ z orzeczeniami równoważnymi, które mają niepełnosprawność sprzężoną/ złożoną, wymagają wysokiego poziomu wsparcia i które stale przebywają w domu,
 2. osoby, które udokumentują wskazanie ilości punktowej, w Ocenie potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM. Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będzie skierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

Przed kwalifikacją będzie brany pod uwagę stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu, która będzie miała również znaczący wpływ na decyzję o przyznaniu usługi opieki wytchnieniowej.

Przewidywana liczba osób kwalifikowanych do Programu w ramach pobytu dziennego to 16 opiekunów/członków rodzin:

 1. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (2 opiekunów/członków rodzin);
 2. osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z członkami rodzin lub opiekunami sprawującymi bezpośrednią całodobową opiekę, zamieszkujących na terenie gminy Jastków (14 opiekunów/członków rodzin).

Program realizowany będzie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Limit usług opieki wytchnieniowej przypadających na 1 uczestnika w 2023r. wynosi nie więcej niż 240 godzin.

Przewidywana kalkulacja łącznej liczby godzin w ramach pobytu dziennego prezentuje się następująco:

14 osóbx210h= 2940h

1 dzieckox215h= 215h

1 dzieckox240 h= 240h

Łącznie: 3 395 godzin

Program realizowany będzie również w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego, gdzie planowana liczba osób korzystających z ww. pobytu to 5 osób. Limit usług całodobowej opieki wytchnieniowej finansowanej ze środków Funduszu przypadających na 1 osobę niepełnosprawną w 2023 roku wynosi nie więcej niż 14 dni usług opieki wytchnieniowej, a maksymalny koszt związany z realizacją usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego, nie może przekroczyć 600 zł brutto za dobę realizacji i 800 zł za dobę realizacji usług dla osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną. Kalkulacja całkowitego kosztu pobytu całodobowego przedstawia się następująco:

14 dni x 3 osoby x 600 zł= 25 200,00 zł dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

14 dni x 2 osoby x 800 zł= 22 400,00 zł dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.

Łączny koszt to 47 600,00 zł.

Realizacja Programu została zaplanowana na okres od 13 kwietnia 2023r. do 31 grudnia 2023r.  Usługi w ramach Programu będą świadczone nieodpłatnie.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez osoby spełniające następujące wymogi:

 • osoba posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
 • osoba posiadająca, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielenie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu. Posiadane doświadczenie powinno być udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecił bezpośrednio pomocy osobom niepełnosprawnym.

Nie jest dopuszczalnym wskazanie na opiekuna świadczącego usługę opieki wytchnieniowej:

 1. członków rodziny,
 2. opiekunów prawnych osoby niepełnosprawnej,
 3. osoby faktycznie zamieszkującej z osobą niepełnosprawną.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uznać należy wstępnych lub zstępnych, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych, chcący skorzystać z Programu proszeni są o złożenie Karty zgłoszenia oraz Karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnionej przez lekarza rodziny/lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę/pielęgniarkę wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymogów dotyczących świadczenia usług opieki wytchnieniowej.

Dokumenty należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie Sieprawice 24.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie tel. 81 50 20 477   

  1. PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA EDYCJA 2023- https://www.gov.pl/attachment/f0d737cd-c6cc-4e51-a37c-ec026a9bbe13
  1. Załącznik nr 7 do Programu OW 2023- Karta zgłoszenia do Programu - https://www.gov.pl/attachment/45b49140-dda2-4de9-9f2b-97c02284c81f
  1. Załącznik nr 6 do Programu OW 2023 - Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM - https://www.gov.pl/attachment/9b506f91-81fd-497a-900b-1db8fc2b9e36
  1. Załącznik nr 11 do Programu OW 2023 –RODO Ministerstwo - https://www.gov.pl/attachment/a7dbeb3b-3bea-4e72-bd3e-ee96381d4fa7
  1. RODO GOPS
  2. Oświadczenie Uczestnika Programu

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o programie 15 mar 2023 — 163 KB
 2. Oświadczenie członka rodziny 15 mar 2023 — 71,8 KB
 3. Oświadczenie RODO 15 mar 2023 — 15,1 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.