Sprawy Bieżące

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA WYŁONIENIE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO WSPÓLNEGO PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU

autor Andrzej Dec · 17 mar 2016 o 15:01

Wójt Gminy Jastków na podstawie Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2016.2017 z dnia 2016.02.22) jako Lider ogłasza otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu stanowiącego odpowiedź na ogłoszony przez Zarząd Województwa Lubelskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Konkurs Nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet Inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia, Działanie 12.2. Kształcenie Ogólne.

Informacje  o  konkursie  wraz  z  regulaminem  konkursu  zamieszczone  są  na  stronie internetowej http://jastkow.pl/.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o otwartym naborze 17 mar 2016 — 28,1 KB
  2. Formularz Ofertowy 17 mar 2016 — 44,6 KB
  3. Regulamin 17 mar 2016 — 38,2 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.