Ogłoszenia

autor Marcin Abramek · 02 sie 2016 o 12:13 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Sołectwo Panieńszczyzna zaprasza dzieci i młodzież z Panieńszczyzny na cotygodniowe wyjazdy na basen.
autor Andrzej Krak · 22 lip 2016 o 14:02 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Wójt Gminy Jastków ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Jastkowie Panieńszczyzna al. Warszawska 43.
autor Andrzej Krak · 22 lip 2016 o 13:57 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Unieważniam konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Jastkowie Panieńszczyzna al. Warszawska 43 a, ogłoszony na podstawie Zarządzenia Nr 66/2016 Wójta Gminy Jastków z dnia 8 czerwca 2016 r.
autor Konrad Makowski · 22 lip 2016 o 13:50 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Firma SKANSKA S.A. uprzejmie informuje o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych dla zadania: „Budowa mostu przez rzekę Ciemięgę w km 3 + 74 drogi powiatowej Nr 2212L Jastków- Snopków w m. Snopków wraz z dojazdami oraz rozbiórką mostu istniejącego.” z dniem 13.07.2016 r.
autor Marcin Abramek · 13 lip 2016 o 13:42 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
W dniu 17 lipca 2016 r. rozpoczął się pierwszy etap kompleksowej modernizacji budynku pałacu w Panieńszczyźnie będącego siedzibą Urzędu Gminy.
autor Anna Uhruska · 11 lip 2016 o 12:37 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
W związku z przystąpieniem Gminy Jastków do „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocnionym sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".
autor Marcin Abramek · 27 cze 2016 o 09:00 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie jako jednostka organizacyjna powiatu lubelskiego realizuje zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
autor Marek Wieczerzak · 20 cze 2016 o 14:59 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2016 r. tj. w piątek o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jastków, ul. Chmielowa 3 (pałac) odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy.
autor Marcin Abramek · 09 cze 2016 o 09:02 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Wójt Gminy Jastków ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Jastkowie; Panieńszczyzna, al. Warszawska 43
autor Marcin Abramek · 08 cze 2016 o 14:23 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
W dniach 01.06 - 29.09.2016 r. będzie mieć miejsce Ankietowe badanie rolne, które będzie realizowane przez Główny Urząd Statystyczny. - Badanie struktury gospodarstw rolnych; - badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej; - badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego.
autor Sylwia Gospodarek · 07 cze 2016 o 12:39 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Wyłonienia Organizatora półkolonii dla dzieci z miejscowości Snopków i Smugi- Gmina Jastków w ramach Funduszu Sołeckiego.
autor Anna Uhruska · 06 cze 2016 o 08:29 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Wójt Gminy Jastków informuje, że w dniach od 06 do 10 czerwca 2016r. będzie prowadzony kolejny nabór wniosków na realizację zadania pn. „Dofinansowanie nowych pokryć dachowych budynków mieszkalnych”. Zasady składania wniosków będą odbywać się zgodnie z Uchwałą Nr LXXVI/1602/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie „Regulaminu dofinansowania nowych pokryć dachowych w ramach realizacji projektu”.
autor Marcin Abramek · 25 maj 2016 o 11:25 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Oświadczenie Gminy Jastków z dnia 24.05.2016r. w sprawie realizacji zadania pn. ” Usuwanie wyrobów zawierających azbest”
autor Konrad Makowski · 24 maj 2016 o 11:06 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Informujemy, że w dniu 3 czerwca 2016 r. tj. w piątek o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jastków Jastków ul. Chmielowa 3 (pałac) odbędzie się XX Sesja Rady Gminy.
autor Małgorzata Langiewicz · 23 maj 2016 o 14:18 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Wójt Gminy Jastków na podstawie Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2016.2017 z dnia 2016.02.22) jako Lider ogłasza otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu stanowiącego odpowiedź na ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Konkurs Nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 na makro - innowacje w temacie Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.