Ogłoszenia

autor Konrad Makowski · 24 maj 2016 o 11:06 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Informujemy, że w dniu 3 czerwca 2016 r. tj. w piątek o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jastków Jastków ul. Chmielowa 3 (pałac) odbędzie się XX Sesja Rady Gminy.
autor Małgorzata Langiewicz · 23 maj 2016 o 14:18 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Wójt Gminy Jastków na podstawie Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2016.2017 z dnia 2016.02.22) jako Lider ogłasza otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu stanowiącego odpowiedź na ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Konkurs Nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 na makro - innowacje w temacie Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.
autor Wójt Gminy Jastków · 19 maj 2016 o 09:29 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Działając w oparciu o art. 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. z 2016 r. poz. 250) organ sprawuje kontrolę przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych.
autor Katarzyna Juszczak · 06 maj 2016 o 14:26 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Informujemy, że od 10 maja 2016 r. rozpocznie się przebudowa stacji uzdatniania wody w Sieprawkach.
autor Małgorzata Langiewicz · 05 maj 2016 o 15:10 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Gmina Jastków zaprasza w dniach 09.05.2016- 20.05.2016 mieszkańców, którzy złożyli ankietę na montaż paneli fotowoltaicznych i pieców na biomasę, do Urzędu Gminy w celu podpisania umowy i dopełnienia wszelkich formalności koniecznych do uzyskania dofinansowania.
autor Marcin Abramek · 26 kwi 2016 o 11:11 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Wójt Gminy Jastków ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tomaszowicach
autor Marcin Abramek · 25 kwi 2016 o 11:55 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Informujemy, że w dniu 29.04.2016 r. tj. w piątek o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jastków Jastków ul. Chmielowa 3 (pałac) odbędzie się XX Sesja Rady Gminy
autor Ewa Hołod · 14 kwi 2016 o 15:24 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Wójt Gminy Jastków ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Jastków, położonej w Tomaszowicach-Kol., objętej wpisem do rejestru zabytków
autor Anna Uhruska · 04 kwi 2016 o 21:20 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Urząd Gminy Jastków informuje, iż w ramach projektu pn.” „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania...”
autor Marcin Abramek · 18 mar 2016 o 13:38 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
W dniu 25 marca 2016r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jastków odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy
autor Andrzej Dec · 17 mar 2016 o 15:01 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Wójt Gminy Jastków na podstawie Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2016.2017 z dnia 2016.02.22) jako Lider ogłasza otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu
autor Marcin Abramek · 17 mar 2016 o 10:13 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
W związku z wejściem w życie od dnia 01.10.2015 r. nowelizacji ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, która umożliwia osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych, dokonanie wyboru - rezygnację z ubezpieczenia w ZUS i powrót do ubezpieczenia w KRUS osobom pobierającym w/w świadczenia.
Medium 772e11c3 c966 4621 a04f 89c3c77081f1
autor Andrzej Dec · 16 mar 2016 o 10:58 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Uprzejmie informuję, że w dniu wczorajszym Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wprowadził zmiany wytycznych dla konkursu Działania 4.1 Wsparcie Instalacji OZE.
Medium 95caa958 435d 4459 9946 978a328dcb90
autor Marcin Abramek · 11 mar 2016 o 14:34 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Informacja w sprawie świadczeń wychowawczych - Rodzina 500 Plus
autor Andrzej Dec · 04 mar 2016 o 14:25 · Sprawy Bieżące > Ogłoszenia
Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w projekcie dotyczącym instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym przypadku Paneli Fotowoltaicznych.
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.