Przetargi

autor Tomasz Choma · 18 maj 2020 o 17:06 · Gospodarka > Przetargi
Wykonanie parkingu, zjazdu, oświetlenia, ciągów komunikacyjnych oraz zagospodarowanie terenu budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (dawna Agronomówka) – zmiana sposobu użytkowania części budynku (parter) z pomieszczeń Zakładu Usług Komunalnych na Bibliotekę Publiczną
autor Tomasz Choma · 13 maj 2020 o 14:38 · Gospodarka > Przetargi
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce ozn. Nr ewid. 235 w miejscowości Józefów-Pociecha na odcinku od km 0+000 do km 0+243
autor Ewa Hołod · 27 kwi 2020 o 09:42 · Gospodarka > Przetargi
WÓJT GMINY JASTKÓW ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Dąbrowica, gm. Jastków, oznaczonej jako działka numer 502 o po-wierzchni 1,77 ha (Lzr-PsIII-1,69 ha, N-0,03 ha, PsIII-0,05 ha), stanowiącej własność Gminy Jastków, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00311388/4.
autor Tomasz Choma · 24 kwi 2020 o 18:38 · Gospodarka > Przetargi
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Snopkowie
autor Mateusz Błaszczak · 24 kwi 2020 o 14:39 · Gospodarka > Przetargi
Przetarg dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Dąbrowica, gm. Jastków, oznaczonej jako działka numer 502
autor Tomasz Choma · 22 kwi 2020 o 19:21 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa drogi gminnej Nr 106020L na odcinku od km 0+013,64 do km 0+723,34 w miejscowości Snopków i w miejscowości Marysin oraz na odcinku od km 0+723,34 do km 1+453,48 w miejscowości Marysin
autor Tomasz Choma · 15 kwi 2020 o 11:23 · Gospodarka > Przetargi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastków
autor Tomasz Choma · 23 mar 2020 o 20:02 · Gospodarka > Przetargi
Wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie Gminy Jastków
autor Tomasz Choma · 13 mar 2020 o 17:30 · Gospodarka > Przetargi
Wykonanie nowych nasadzeń szaty roślinnej w ramach zadania Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego jako element ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gminy Jastków - park
autor Tomasz Choma · 06 mar 2020 o 17:17 · Gospodarka > Przetargi
Przebudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Snopkowie
autor Tomasz Choma · 03 mar 2020 o 15:35 · Gospodarka > Przetargi
Dostawa kruszywa dolomitowego w ilości 2500 Mg wraz z wbudowaniem
autor Tomasz Choma · 05 lut 2020 o 15:35 · Gospodarka > Przetargi
Budowa tłoczni ścieków sanitarnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz likwidacja istniejącej pompowni ścieków
autor Tomasz Choma · 29 sty 2020 o 10:00 · Gospodarka > Przetargi
Plan zamówień publicznych na 2020 r.
autor Tomasz Choma · 13 sty 2020 o 16:59 · Gospodarka > Przetargi
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Snopkowie
autor Tomasz Choma · 02 sty 2020 o 20:57 · Gospodarka > Przetargi
Załadunek, wywóz i zagospodarowanie odwodnionych częściowo higienizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Snopkowie
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.