Organizacje Pozarządowe

autor Marcin Abramek · 16 lis 2017 o 13:54 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych "Cogito"
autor Marcin Abramek · 13 lis 2017 o 11:21 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
Informacja z przebiegu konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jastków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
autor Sylwia Gospodarek · 30 cze 2017 o 09:59 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenie Otwarci i Kreatywni
autor Sylwia Gospodarek · 13 cze 2017 o 14:12 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
Informacja o złożonej ofercie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie.
autor Beata Wójcik · 24 mar 2017 o 08:44 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
autor Marcin Abramek · 20 lut 2017 o 11:46 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Jastków z dnia 17-02-2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w roku 2017 (...)
autor Marcin Abramek · 20 lut 2017 o 11:43 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych (...)
autor Marcin Abramek · 18 sty 2017 o 11:26 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
Wójt Gminy Jastków ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2017 na terenie Gminy Jastków w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu.
autor Marcin Abramek · 18 sty 2017 o 11:17 · Gmina > Współpraca > Organizacje Pozarządowe
Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Jastków z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w roku 2017 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Jastków
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.